ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ

 И НАЙ-ВАЖНОТО,КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ТЯХ

 

 

1.ТЕМПЕРАТУРА                                                                    

2.ВЪТРЕШНА ЕНЕРГИЯ И КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА

3.СПЕЦ.ТОПЛИНИ НА ТОПЕНЕ И ИЗПАРЕНИЕ

4.РАБОТА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЕМА НА ГАЗ

5.ПЪРВИ ПРИНЦИП НА ТЕРМОДИНАМИКАТА

6.ИЗОТЕРМЕН ПРОЦЕС.ИДЕАЛЕН ГАЗ

7.ИЗОХОРЕН И ИЗОБАРЕН ПРОЦЕС

8.ТОПЛИННИ МАШИНИ