СПЕЦИФИЧНИ ТОПЛИНИ

          НА ТОПЕНЕ И

         ИЗПАРЕНИЕ

-КОЛИЧЕСТВОТО ТОПЛИНА Q, НЕОБХОДИМО ЗА СТОПЯВАНЕ НА m=1kg ОТ КРИСТАЛНО ВЕЩЕСТВО, СЛЕД КАТО Е ДОСТИГНАТА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ТОПЕНЕ, СЕ НАРИЧА СПЕЦИФИЧНА ТОПЛИНА НА ТОПЕНЕ

               α=Q/m-СПЕЦИФИЧНА ТОПЛИНА НА НА ТОПЕНЕ

               Q=αm-КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА

-КОЛИЧЕСТВОТО ТОПЛИНА Q, НЕОБХОДИМО ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ ПРИ ПОСТОЯННА ТЕМПЕРАТУРА НА m=1kg  ТЕЧНОСТ В ПАРИ, СЕ НАРИЧА СПЕЦИФИЧНА ТОПЛИНА НА ИЗПАРЕНИЕ r

                r=Q/m-СПЕЦИФИЧНА ТОПЛИНА НА ИЗПАРЕНИЕ

                Q=rm-КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА