ВЪТРЕШНА ЕНЕРГИЯ И

               КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА

 

-СУМАТА ОТ КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ НА ТОПЛИННО ДВИЖЕНИЕ НА ГРАДИВНИТЕ ЧАСТИЦИ НА ЕДНО ТЯЛО И ПОТЕНЦИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ СЕ НАРИЧА ВЪТРЕШНА ЕНЕРГИЯ НА ТЯЛОТО

-ЕНЕРГИЯТА, КОЯТО ЕДНО ТЯЛО ПОЛУЧАВА ИЛИ ОТДАВА ПРИ ТОПЛООБМЕН С ОКОЛНИТЕ ТЕЛА, СЕ НАРИЧА КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА

-КОЛИЧЕСТВОТО ТОПЛИНА Q, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ УВЕЛИЧИ ТЕМПЕРАТУРАТА НА 1kg ОТ ДАДЕНО ВЕЩЕСТВО С ЕДИН КЕЛВИН СЕ НАРИЧА СПЕЦИФИЧЕН ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ НА ТОВА ВАЩЕСТВО

                c=Q/Mt-СПЕЦИФИЧЕН ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ

      Q=cmt=cm(t2-t1)-ПОЛУЧЕНО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА                          

               Q=cm(t1-t2)-ОТДАДЕНО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИНА