Съпротивление на проводници

Формулата за изчисляване на съпротивлението на даден проводник според неговите размери е въведена от английският физик и химик Хъмфри Дейви през 1821 г. Тя изглежда ето така : 

 

Съпротивлението на проводника е право пропорционално на дължината му и обратнопропорционална на напречното му сечение.  

Коефициента на пропорционалност  се нарича специфично съпротивление и характеризира веществото, от което е направен проводникът. От формулата за съпротивление на проводници лесно можем да изведем формула, по която да изчислим специфичното съпротивление на даден проводник (неговият материал), като знаем неговото съпротивление, дължина и сечение : 

 

Единицата за специфично съпротивление се нарича ом по метър (Ω.m) 

Медните проводници са се наложили най-масово, заради ниската си цена и съпротивление 

Ето таблица със някои материали и техните специфични съпротивления. 

Материал

Специфично съпротивление (Ω.m)

Алуминий

25

Волфрам

50

Желязо

90

Злато

20

Мед

16

Олово

190

Сребро

15